Rufus Wainwright – Hallelujah.mp3
  Wystawy

Asystent kynologiczny

W zależności od stowarzyszenia kynologicznego, pod tym pojęciem kryją się różne definicje.
Związek Kynologiczny w Polsce: asystent to pełnoletni członek tegoż związku, który zdał egzamin na asystenta kynologicznego.
Polska Federacja Kynologiczna: asystentem może być krajowy lub międzynarodowy sędzia kynologiczny, wpisany na listę Federacji oraz sędzia stażysta. Taki sędzia odbywa staż na wystawach krajowych i międzynarodowych, zbierając doświadczenie i poszerzając swoją wiedzę. Potem stara się o uzyskanie tytułu sędziego międzynarodowego (w przypadku krajowego) i sędziego krajowego (w przypadku stażysty).

Kandydat ma asystenta kynologicznego musi: być pełnoletni, mieć co najmniej wykształcenie średnie, wykazywać zainteresowanie problematyką kynologiczną oraz mieć pozytywną opinię za okres ostatnich dwóch lat czynnej działalności na rzecz ZKWP. Jeśli kandydat chce pracować z psami myśliwskimi, musi być dodatkowo członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Podczas wystaw asystent ocenia psa, wspiera sędziów, ale nie może mieć wpływu na ocenę psa. Staż trwa minimum 4 lata, podczas którego asystent musi odbyć asystenturę na minimum 12 wystawach, czterokrotnie pełnić rolę sekretarza oraz gospodarza ringowego, dopiero potem może złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego.

CWC, zamiennie CAC

Jest to Certyfikat Wystawowego Championa(z francuskiego Certificat d’Aptitude au Championnat). Można go przyznać psu i suce z lokata pierwszą i oceną doskonałą w klasie: pośredniej, otwartej, championów i użytkowej. W Polsce gdy pies otrzyma trzy CWC od trzech różnych sędziów, może się starać o przyznanie tytułu Championa Polski. Wymagane jest jednak, aby pomiędzy CWC minęło nie więcej czasu niż 3 do 6 miesięcy oraz jeden z nich został przyznany na wystawie międzynarodowej lub klubowej. Skrót CWC jest używany tylko i wyłącznie w Polsce, pozostałe kraje tytułują skrót CAC.

Gospodarz ringowy

Jest to członek personelu ringowego, odpowiedzialny przede wszystkim za płynne przeprowadzanie ocen oraz porządek na ringu. Do jego zadańnależy też sprawdzanie, czy na ringu znajdują się wszystkie potrzebne akcesoria, chociażby takie jak tabliczka z numerem lokaty, zapraszanie na ring wystawców zgodnie z harmonogramem, sprawdzanie czy wystawca przyprowadza psa, który jest mu przypisany.

Katalog wystawowy

Wydany w formie książki spis wszystkich wystawców oraz psów biorących udział w wystawie. W katalogu widnieją również takie informacje, jak: program sędziowania, układ ringów, imię każdego psa, jego przydomek, data urodzenia, maść, numer rodowodu, informacje o rodzicach, nazwisko hodowcy i dane właściciela psa. Każdy pies ma swój numer katalogowy, także uwzględniony w katalogu.

Ring wystawowy

Miejsce, w którym podczas wystawy dokonywana jest ocena. Na wystawach z reguły ustawia się małe ringi dla poszczególnych ras lub grup oraz ring główny, na którym przeprowadzane są konkurencje finałowe i różnego rodzaju pokazy. Podczas oceny na ringu mogą znajdować siętylko wystawcy (jeden z jednym psem), sędzia kynologiczny, maksymalnie dwóch asystentów kynologicznych, sekretarz ringowy, gospodarz ringowy, łącznik oraz w miarę potrzeby tłumacz. Przy ringu powinna znajdować się tablica z programem sędziowania.

Sekretarz ringowy

Jest to osoba, która na wystawach wypełnia dokumenty na ringach: kartę oceny psa, wpisując w niej ocenę, lokatę, uzasadnienie oceny oraz ewentualne uzyskane przez psa tytuły, które dyktuje mu sędzia.

Sędzia kynologiczy

Sędzią kynologicznym nazywamy członka organizacji kynologicznej, który po odbyciu stażu asystenckiego i zdaniu egzaminu przed przed Prezydium Kolegium Sędziów może oceniać psy podczas Wystaw Psów Rasowych lub Konkursów Pracy Psów Myśliwskich (w zależności od specjalizacji). Sa oni rozróżniani ze względu na:
– specjalności (sędzia wystawowy i sędzia oceny pracy).
– rangi uprawnień (krajowy i międzynarodowy)
– zakres uprawnień (sędzia ras oceniający tylko i wyłącznie psy poszczególnych ras, sędzia grup, który ocenia rasy tylko i wyłącznie zdanej grupy oraz tak zwany allrunder, oceniający wszystkie rasy).
Decyzja sędziego jest tylko i wyłącznie jego decyzją i jest ostateczna.

Podczas wystawy, jak i przed nią, sędzia kynologiczny nie może:
– zajrzeć do katalogu wystawowego.
– wystawiać ani zgłaszać swoich psów w dniu kiedy sędziuje
– oceniać psów, których był właścicielem, współwłaścicielem, treserem, przewodnikiem, utrzymującym, pielęgnującym, sprzedającym je lub prywatnym pośrednikiem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających wystawę.
– przyjeżdżać na wystawę z wystawcą ani mieszkać u wystawcy (lub na jego koszt).

W zależności od organizacji kynologicznej, rozróżnia się kilka sposobów mianowania sędziego z krajowego na międzynarodowego:
– Związek Kynologiczny: Sędzia, który dotąd był krajowy, po minimalnie 4 latach i 20 wystawach, na których sędziował, może złożyć wniosek na sędziego międzynarodowego.
– Polska Federacja Kynologiczna: sędzią krajowy może zostać sędzią międzynarodowym po co najmniej dwuletnim stażu. Wówczas składa wniosek Kolegium Sędziów.

Pozostałe pojęcia

   – Ringówka – cienka smycz, na której wystawia się psa.
Handler – osoba, która profesjonalnie zajmuje się wystawianiem psów.
Double handling – wystawianie psa w dwie osoby (jedna poza ringiem), niemile widziane na polskich ringach.
Groomer – osoba, która przygotowuje i pokazuje psa na wystawie.
Junior handling – Młody Prezenter
Trymowanie – styl czesania, usuwanie podszerstka.
Pudło – miejsce lokatowe.
Statyka– inaczej pozycja wystawowa.

© Załoga Chartykasa