Volver – Chcę.mp3
 Hodowla

Dokumentacja hodowlana:

 • karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania tatuażu są podstawą do wystawienia metryk,
 • w przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopię rodowodu reproduktora,
 • karty krycia, karty miotu i metryki są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd Oddziału jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.
 • metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia psa do zarejestrowania w 1 z Oddziałów Związku, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i wydania Rodowodu lub Wyciągu z KW,
 • Rodowód lub Wyciąg z KW jest wydawany przez Biuro Zarządu Głównego ZKwP, a odbierany przez właściciela psa za pośrednictwem biura Oddziału. Na życzenie Kierownika Sekcji właściciel zobowiązany jest po odbiór rodowodu wraz z psem,
 • Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania psa w kraju lub za granicą,
 • dokumentację stanowią karta sztywna oraz kopia rodowodu,
 • Rodowód eksportowy psa/suki wystawiany przez zagraniczną organizację kynologiczną będącą członkiem FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej) lub prowadzą dokumentację uznawaną przez FCI, musi być za pośrednictwem Biura Oddziału przesłany do Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i opatrzeniu numerem wpisu zwraca się za pośrednictwem Biura Oddziału właścicielowi psa/suki. Rejestracja psa/suki w Oddziale następuje po nostryfikacji rodowodu. Numer wpisu do PKR lub KW umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.
Księga Wstępna:
 • prowadzi się jedynie dla ras wskazanych przez Zarząd Główny,
 • do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wskazuje na wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego,
 • na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej”,
 • właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej,
 • przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny odpowiedniej specjalności,
 • po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi Wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany jest do dokonania tatuażu zwierzęcia,
 • potomstwu psów z KW wydaje się metryki,
 • psa/sukę, których 3 pokolenia przodków (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) figurują w KW wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.
Zmiana właściciela:
 • musi być zgłoszona w terminie do 14 dni, w Biurze Oddziału celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela,
 • o zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel psa za pośrednictwem Biura Oddziału zawiadamia Zarząd Główny, który unieważnia zgubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „duplikat”.

© Załoga Chartykasa