Dan Balan – Chica bomb.mp3
 Hodowla

Prawa hodowcy:

 • uzyskanie porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
 • dostęp do listy reproduktorów,
 • wybór reproduktora,
 • odchowanie wszystkich urodzonych szczeniąt,
 • zastrzeżenie w metryce, że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w ewentualnie wydanym rodowodzie.

 Obowiązki hodowcy:

 • upewnić się, że pies którym chce kryć sukę jest reproduktorem,
 • ograniczyć mioty suki do 1 w roku kalendarzowym,
 • przed planowanym kryciem suki (w kraju lub za granicą) wykupić w swoim oddziale KARTĘ KRYCIA i uzyskać na niej, od właściciela reproduktora, potwierdzenie krycia; przy kryciu za granicą uzyskać dodatkowo kserokopię rodowodu reproduktora,
 • przed kryciem ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,
 • w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt,
 • złożyć w Biurze Oddziału w stosownym terminie (najlepiej w dniu przeglądu miotu): odcinek karty krycia (w przypadku krycia za granicą dodatkową kserokopię rodowodu reproduktora), kartę miotu oraz potwierdzenie wykonania znakowania, złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk,
 • poddać szczenięta znakowaniu (tatuowaniu lub chipowaniu). Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej rasy; numery chipów muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w Oddziale ZKwP, a następnie przekazywane do Zarządu Głównego ZKwP do centralnej bazy chipów,
 • udostępnić Kierownikowi Sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) cały miot i hodowlę do przeglądu,
 • w przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić identyfikację szczeniąt na podstawie badań DNA, brak zgody hodowcy może być podstawą odmowy wydania metryk,
 • wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami i książeczkami zdrowia zaś nabywcom zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy,
 • uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora zgodnie z zawartą pisemną umową.

 Prawa właściciela reproduktora:
 • uzyskanie porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
 • odmowa udostępnienia psa do krycia, bez podanej przyczyny,
 • pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy.

 Obowiązki właściciela reproduktora:

 • udostępnić psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych, zarejestrowanych w ZKwP lub w innej organizacji należącej bądź uznawanej przez FCI,
 • przed kryciem suki ustalić na piśmie z hodowcą warunki rozliczenia należności za krycie,
 • bezpośrednio po kryciu potwierdzić fakt w KARCIE KRYCIA, a jej odcinek złożyć w swoim oddziale macierzystym w ciągu 14 dni.

 Ekwiwalent za krycie:

 • przed dokonaniem krycia właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić warunki rozliczenia należności za krycie:
 • za określoną kwotę – rozliczenie po kryciu,
 • za określoną kwotę – rozliczenie po urodzeniu szczeniąt,
 • krycie za szczenię.

© Załoga Chartykasa